ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Архив 201304/11/2013

²ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóϳóÙ³Ý Ù³ëÇÝ

 

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ÎáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ ¨ »ñ³Åßï³·»ïÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ¦ гë³ñ³Ï³Ï³Ý γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ  Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ] γ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 2009-2013 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ýÇݳÝë³-ïÝï»ë³Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³áõ¹ÇïÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÏ³Ë ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí:

ØñóáõÛÃÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 3 ï³ñí³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ³áõ¹ÇïÇ µÝ³·³í³éáõÙ áõÝ»óáÕ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

ØñóáõÛÃÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ å»ïù ¿ ݳ¨ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ.

³) ³áõ¹ÇïÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ËÙµÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÝ áõ áñ³Ï³íáñáõÙÁ

µ) ³áõ¹ÇïÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝ㨠í»ñçÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ,

·) ³áõ¹ÇïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ·ÇÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ñ³ñÏ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñÁ

¹) å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñÙ³Ý »Ýóϳ ¨ ³ÛÉ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ

ØñóáõÛÃáí ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñí»Éáõ ¿ §²áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõݦ ¨ §Ü³Ù³Ï ջϳí³ñáõÃÛ³ÝÁ¦ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É Ð뼯 ÐÎ Á  Ñ³Û»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý ¨ ³Ý·É»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí áã áõß, ù³Ý 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ  30-Á: ²áõ¹ÇïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 20 /ùë³Ý/ ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñ ¿` ѳßíí³Í ³áõ¹ÇïÁ ëÏë»Éáõ ûñí³ÝÇó:

²áõ¹ÇïÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ÐÐ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ²áõ¹ÇïÇ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý:

ØñóáõóÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÁ µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ»ï å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óí»Ý Ð뼯 ÐÎ 01.11.2013Ã. ëÏë³Í áã áõß, ù³Ý 2013Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 08-Á ųÙÁ 18:00, »ñÏáõ ÏÝùí³Í Íñ³ñÝ»ñáí: ØñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ϳÙ÷á÷í»Ý 2013Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ: Ð뼯 ÐÎ ËáñÑáõñ¹Á å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïÇ, ³Ù÷á÷Ç ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳëï³ïÇ ³áõ¹ÇïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ:

Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É.

§Ð³Û³ëï³ÝÇ ÎáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ ¨ ºñ³Åßï³·»ïÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ¦ ÐÎ

ÐÐ, ù.ºñ¨³Ý, ¸»ÙÇñ×Û³Ý 25

Ñ»é. 010-52-42-92